Υπόβαθρο

Το EnYouthTeacher είναι ένα έργο που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με στόχο την προώθηση και τη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων τόσο των νέων όσο και των εκπαιδευτικών.

Η παρούσα οικονομική κρίση έχει σοβαρές επιπτώσεις σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες στην Ευρώπη. Η ομάδα που έχει πληγεί περισσότερο είναι αυτή των άνεργων νέων. Η επίλυση του προβλήματος των υψηλών ποσοστών ανεργίας αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές των χωρών μελών της. Για την επίλυση του προβλήματος αυτού απαιτείται η συνεργασία φορέων από διάφορους τομείς με σημαντικότερους των μέτρων για την κατάρτιση και εκπαίδευση και των πολιτικών για την προώθηση της απασχόλησης. Μία από τις πιο αποτελεσματικές και εφικτές εναλλακτικές λύσεις είναι η αυτο-απασχόληση.
Η επιχειρηματικότητα έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία για πολλούς, καθώς αποτελεί μια ευκαιρία για την επίτευξη ανεξαρτησίας και οικονομικής σταθερότητας. Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας έχουν δημιουργήσει την ανάγκη εξασφάλισης ιδίων πόρων, με πολλούς να προχωρούν στην λειτουργία δικής τους επιχειρήσης και εταιρείας και από εργαζόμενοι να γίνονται αυτοαπασχολούμενοι ή ακόμη και εργοδότες. Στην περίπτωση των νέων, η δυνατότητα αυτή είναι ευεργετική, καθώς μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Για εκείνους τους νέους που έχουν λίγα προσόντα, η αυτο-απασχόληση αποτελεί μια πρώτη πηγή εισοδήματος, καθώς και για τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο προσόντων (οι οποίοι επίσης έχουν δυσκολίες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας παρά τα προσόντα τους). Η αυτοαπασχόληση τους επιτρέπει να αναπτύξουν την επαγγελματική τους ζωή.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο για τους εκπαιδευτές / καθηγητές να γνωρίζουν τι σημαίνει επιχειρηματικότητα (θεωρητικές γνώσεις, δυνατότητες, απαιτήσεις, διευκολύνσεις, εμπόδια, κλπ), προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόσουν κατάλληλες δράσεις κατάρτισης για την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος στους μαθητές, οθώντας τους να αρχίσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να καλύψει τόσο τις ανάγκες εκπαίδευσης των εκπαιδευτών όσο και τις ανάγκες κατάρτισης των νέων.