Προφίλ Ικανοτήτων

Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται το προφίλ του δασκάλου/εκπαιδευτή ΕΕΚ όσον αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη και εποικοδομιτική εκπαιδευτική δραστηριότητα. Τα διάφορα στοιχεία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων έχουν ταξινομηθεί σε διαφορετικές κατηγορίες, σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων και Επαγγελμάτων (ESCO). Επίσης, παρουσιάζεται μια λεπτομερής περιγραφή σχετικά με τις διαφορετικές δεξιότητες τις οποίες πρέπει να έχει ένα δάσκαλος/εκπαιδευτής ΕΕΚ σε σχέση με την επιχειρηματικότητα ή για την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Προφίλ Ικανοτήτων